Autor: Põllumajandus.ee • 21. veebruar 2020

Maaeluministeeriumi teenetemärkidega tunnustati 26 inimest

Maaeluminister Arvo Aller andis täna Maaeluministeeriumis toimunud Eesti Vabariigi 102. aastapäevale pühendanud aktusel põllumajanduse ja maaelu edendajatele üle 4 ministeeriumi kuldset teenetemärki ja 22 hõbedast teenetemärki.
Maaeluministeeriumi teenetemärkidega tunnustatakse 26 inimest.
Foto: Maaeluministeerium

Maaeluminister tänas pidulikul aktusel kõiki neid, kes on pühendunud maaelu edendamisele. „Töökus, targad valikud ning kogemustest õpitud teadmised on need, mis iseloomustavad edukaid põllumajandusettevõtjaid ja maaelu edendajaid,“ ütles maaeluminister Arvo Aller. „Põllumajandusettevõtlus tähendab ühelt poolt traditsioonide hoidmist, aga teisalt ka innovatsiooni ja edu toovaid uuenduslikke lahendusi, mis aitavad rikastada elu maal. Tänaste tunnustatute hulgas on nii traditsioonide hoidjaid kui ka uuenduste algatajaid ja elluviijaid. Teie tööd on märgatud, me hindame seda väga kõrgelt. Olete eeskujuks kõigile.“

Maaeluministeeriumi teenetemärgid antakse üle kahes kategoorias: kuldne ja hõbedane. Kuldne teenetemärk antakse silmapaistvate teenete eest ministeeriumi valitsemisala valdkonna arendamisel. Hõbedane teenetemärk antakse tulemusrikka koostöö eest ministeeriumiga või eduka tegutsemise eest ministeeriumis, valitsemisala valitsusasutuses või hallatavas riigiasutuses või ministeeriumi valitsemisala valdkonnas. Tänavu anti üle 4 kuldmärki ja 22 hõbemärki.

Kuldne teenetemärk

Kuldse teenetemärgiga autasustatakse inimesi silmapaistvate teenete eest ministeeriumi valitsemisala valdkonna arendamisel.

Harald Tikk

Paljud Harald Tiku teened on leidnud rakendamist Eesti linnukasvatussaaduste tootmises. Ta on olnud viljakas linnu- ja karusloomakasvatuse erialaraamatute autor ja andnud oma teadmisi edasi õppetöös enam kui 8000 üliõpilasele.

Martin Minjajev

Martin Minjajev on pikalt ja pühendunult panustanud Eesti toiduohutuspoliitika kujundamisse. Ta töötas Maaeluministeeriumis kokku 15 aastat ning praegu töötab Euroopa Komisjoni tervise ja toiduohutuse peadirektoraadis taimetervise valdkonna audiitorina.

Priit Penu

Priit Penu on suure osa oma tööst ja energiast suunanud Eesti muldade uurimisele ja mulla heaperemehelikku kasutamist tagavate võtete juurutamisele põllumeeste seas. Ta on põllumeeste silmis hinnatud teadmistega lektor ning abivalmis koostööpartner.

Raigo Kollom

Oma 20 tegutsemisaasta jooksul Eesti Sporthobuste Kasvatajate Seltsis on Raigo Kollom andnud märkimisväärse panuse Eesti ratsaspordi arendamisse. Tema sihikindel tegevus on viinud Eesti sporthobuse tõu ja Eesti Sporthobuste Kasvatajate Seltsi maailma suurte aretajate sekka.

Hõbedane teenetemärk

Hõbedase teenetemärgiga autasustatakse inimesi tulemusrikka koostöö eest ministeeriumiga või eduka tegutsemise eest ministeeriumis, valitsemisala asutuses või valdkonnas.

Ahto Vili

Ahto Vili elutöö on olnud Torma Põllumajandusosaühingu ülesehitamine ja alusepanek esimesele vabapidamisega suurlaudale, kus piimalehmad andsid aastaid rekordlüpse. Ta teeb tihedat koostööd Maaülikooli ja tõuloomakasvatuse valdkonna teadlastega, tänu millele on ettevõtte tõusnud Eesti edukamate ja innovatiivsemate piimakarjakasvatajate sekka.

Ahto Vili koos minister Arvo Alleri ja kantsler Tiina Saroniga.
Foto: Maaeluministeerium

Aivo Varem

Aivo Varemi elutöö on olnud panustamine Eesti toidu- ja joogitööstuste arengusse mitme suure tööstuse juhina ja arendajana. Teda võib iseloomustada karismaatilise ja südamega juhina. Viimased viis aastat on ta juhtinud ettevõtet Saarioinen Eesti OÜ, mis on võitnud parima toiduaine konkursi tiitleid ja Raplamaa piirkonna auhindu. Lisaks on ta võtnud oma südameasjaks panustada kohalikku kogukonda, toetades paljusid kohalikke ettevõtmisi.

Diana Rammul

Diana Rammul on pikalt ja edukalt panustanud toiduohutuse õigusraamistiku kujundamisesse. Tema käe all on sündinud enamik toiduga seotud õigusakte ja ta on selle valdkonna õigusküsimustes üks hinnatumaid eksperte. Ta paistab silma ametialase asjatundlikkuse ja koostöövalmiduse poolest ning on kolleegide seas kõrgelt hinnatud.

Eneli Viik

Eneli Viik on Maaeluministeeriumile väärt ja pühendunud koostööpartner, kes arendab ja propageerib põllumajandusmaastike elurikkuse säilitamisele suunatud tegevusi. Tema eestvedamisel alustati põllulindude ja kimalaste seirega, mida on tehtud juba 10 aastat. Ta on ka hinnatud esineja rahvusvahelistel ja riigisisestel üritustel ning on koostanud Eesti kimalasi tutvustava trükise. Ta on andnud suure panuse põllumajanduskeskkonna meetmete väljatöötamisse.

Ermo Sepp

Ermo Sepp on tubli ja uuendusmeelne seakasvataja, kelle tööd on tunnustatud nii parima seakasvataja kui ka aasta põllumehe tiitliga. Teda peetakse seakasvatajate ühistegevuse hingeks, kes on aidanud ka rasketel aastatel sealihatootmist Eestis elujõulisena hoida. Ta teeb tihedat koostööd ka oma valdkonna teadlastega ja tema farmides teevad suure osa tööst ära masinad ja arvutid.

Evelin Hillep

Evelin Hillep on töötanud ministeeriumis alates 2003. aastast. Tal on olnud kandev roll Eesti taimekaitse õigusaktide väljatöötamisel ja ajakohastamisel tihedas koostöös sektori esindajatega. Ta on olnud tegev viljelusvõistluste korraldamisel. Rahvusvahelisel tasandil on ta panustanud OECD võitlusse illegaalsete taimekaitsevahendite vastu. Lisaks oli tal kandev roll Maaeluministeeriumi taimekaitse nõukogu ellukutsumisel.

Evelin Hillep koos minister Arvo Alleri ja kantsler Tiina Saroniga.
Foto: Maaeluministeerium

Gunnar Klettenberg

Gunnar Klettenberg on Eesti Sporthobuste Kasvatajate Seltsi juhatuse liige 2014. aastast ja ratsaspordis tegutsenud Eesti koondises alates 1985. a. Ta on osalenud maailmakarika finaalis, maailmameistrivõistlustel ja Euroopa meistrivõistlustel ning loonud Viljandimaal Taari külas eduka ratsatalu. Ta on viinud sportlasena mitu enda kasvatatud hobust maailmas tunnustatud edetabelitesse.

Heili Leppik

Heili Leppikut iseloomustab kõrge erialane pädevus. Oma töös on ta konstruktiivne ja lahendusele orienteeritud ning teeb tööd hingega. Ta on tunnustanud maaparandussüsteemide projekteerija ja ehitaja. Tema jaoks on väga tähtsal kohal hoida kõrgel Põllumajandusameti mainet.

Helve Hunt

Helve Hunt on andnud märkimisväärse panuse maakasutuse ja maaparanduse valdkonna arendamisse ning Euroopa Liidu metsandustoetuste ja kõrge viljelusväärtustega maade õigusaktide väljatöötamisse. Ta oskab oma seisukohti põllumajandusmaa väärtustamisel põhjalikult selgitada nii avalikkusele kui ka koostööpartneritele. Ta on koostööaldis, väga hea eneseväljendusoskusega ja algatusvõimeline kolleeg, kes täidab kõiki tööülesandeid suure hoolega ja kaine talupojamõistusega.

Jaana Lepik

Jaana Lepikul on suured ja pikaajalised teened maaelu arengu valdkonna õigusraamistiku kujundamisel. Ta osales maaelu arengu toetustega seotud õigusaktide väljatöötamises juba enne Eesti liitumist Euroopa Liiduga ning ta on selle valdkonna üks parimaid eksperte. Ta paistab silma ametialase asjatundlikkuse ja koostöövalmidusega ning on kolleegide seas kõrgelt hinnatud.

Kairi Ringo

Kairi Ringo on pikalt ja pühendunult panustanud Eesti toiduohutuspoliitika kujundamisse ning on Eesti toiduseaduse looja. Maaeluministeeriumis töötatud 20 aastaga pani ta tugeva aluse kõrge töökultuuri kujunemisele toiduohutuse osakonnas, olles üks selle esimesi juhte. Talle omase sõbralikkuse ja põhjalikkusega panustab Kairi jätkuvalt Eesti toiduohutuse tagamisse, ulatades riigile abistava käe sektoriga suhtlemisel.

Katrin Lõhmus

Katrin Lõhmus on pikalt ja pühendunult panustanud Eesti toiduohutuspoliitika kujundamisse. Katrin on toiduohutuse osakonna raudvara ning oma kirgliku ja alati uuele avatud olekuga inspireerib ta meid vaatama kaugemale ja pingutama rohkem. Tema toele ja abile võib alati loota.

Kristiina Lillestik

Kristiina Lillestik on läbi aastate olnud ministeeriumi väärtuste kandja ning oma igapäevatöös näidanud üles kohusetundlikkust ning tulemustele orienteeritust, otsides pidevalt uuenduslikke lahendusi koostööks nii majasiseste kui ka -väliste partneritega. Esile tasub tõsta tema panust koostöö edendamisel Hiina Rahvavabariigiga, selle diplomaatilise esindusega Eestis ning mitmesuguste koostööpartneritega.

Madis Pärtel

Madis Pärtel on oma valdkonna asjatundja ning oskab meeskonda ühtseks siduda. Tema igapäevatööd iseloomustavad uuendusmeelsus ja kiire tegutsemine parima lahenduse leidmiseks. Teda kiidavad nii koostööpartnerid kui ka tema meeskond. Esile tõstmist väärib koostöö Tallinna ja Brüsseli tiimi vahel. Tema eesmärk on tagada ladus Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika koordinatsioon kogu sektoris.

Mairi Pajula

Mairi Pajula on olnud suunanäitaja ja eestvedaja Veterinaar- ja Toiduameti toiduvaldkonna arendamisel ja paljude uuenduste rakendamisel, järelevalve tõhustamisel ning ühtlustamisel. Tema südameasi on seista toidu ohutuse eest. Ta on pikalt tegelenud noorte juhendamisega ning klientide nõustamisega. Ta on oma töökollektiivi hingestatud eestvedaja.

Mati Sarevet

Mati Sarevet on andnud suure panuse Eesti Vabariigi kaugpüügi edendamisesse ja teinud tulemusrikast tööd Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakendamisel.

Roomet Sõrmus

Roomet Sõrmus töötab Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimehena 2008. aastast, aidates Eesti toitu ja põllumajandust pühendunult tutvustada nii Eestis kui ka välismaal. Ta on väga töökas, jõuab palju ära teha ning mõistab põllumeeste ja toidutootjate elu ja probleeme. Ta on pühendunult selgitanud põllumeestele ja poliitikutele Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika olemust ja vajalikkust.

Roomet Sõrmus koos minister Arvo Alleri ja kantsler Tiina Saroniga.
Foto: Maaeluministeerium

Salme Nõmmeste

Salme Nõmmeste on pikalt ja asjatundlikult tegutsenud Eesti hea fütosanitaarse seisundi hoidmise nimel. Oma töös on ta pühendunud ja jagab oma teadmisi kolleegidega. Ta suudab ka väga keerulisi juhtumeid rahulikult ja professionaalselt lahendada. Oma pikaajalise tulemusliku tööga on ta pälvinud kolleegide austuse ja lugupidamise.

Taiga Taal

Taiga Taal on töötanud Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti Valga teenindusbüroos peainspektori ametikohal alates 2003. aastast. Viimastel aastatel on ta spetsialiseerunud pettusekahtlusega taotluste menetlemisele, mis on üks kõige nõudlikumaid töölõike. Pingelisemates olukordades jääb ta ikka rahulikuks ja sõbralikuks ning oskab keerulisi asju lihtsalt selgitada.

Teet Krause

Eesti Maaülikooli hüdrobioloogia ja kalanduse õppetooli teadurina on Teet Krause uurinud Eesti järvede kalavarusid ja kuulub sobilike püügivahendite tundmises teadusvaldkonna tippu. Tema arvukad rakendusprojektid on toonud uusi teadmisi ning aidanud kaluritel teha teadmuspõhiseid otsuseid. Ta on oma valdkonna silmapaistev populariseerija, kes on kirjutanud hulgaliselt artikleid ja raamatuid ning esinenud muu hulgas avatud kalasadamate päevadel ja ETV saates „Osoon“.

Terje Oper

Terje Oper on kohaliku elu edendaja ja eeskuju. Ta on avatud tööstiiliga Veterinaar- ja Toiduameti regioonijuht, kes on nõu ja jõuga abiks nii ettevõtjatele kui ka ametnikele. Ta on hea juht, kes loob ja hoiab head tööõhkkonda nii tava- kui ka kriisiolukorras. Ta väärib tunnustust eduka tegutsemise eest keerulistes taudiolukordades ning on tauditõrjel olnud abiks ka teistes maakondades.

Ülo Rekkaro

Ülo Rekkaro on 20 aastat juhtinud suuri toiduettevõtteid nagu Fazer Eesti, Paulig Baltic ja Lunden Food. Neist viimane on tema juhtimisel laiendanud valmistoitude sortimenti ja tarbijaskonda ning tõstnud ettevõtte käivet. Toiduohutus ja kvaliteedikontroll on ettevõttes väga kõrgel kohal ning tegu on Baltimaade ühe kaasaegseima tööstusega, mille üks edutegureid on tootearendus. Väljaspool tööd panustab ta kohaliku elu edendamisse ning toetab sporti.

Liitu Põllumajanduse uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Liitu Põllumajanduse uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Meelika Sander-SõrmusPõllumajandus.ee juhtTel: 555 33 789
Jaanus SarapuuReklaami projektijuhtTel: 5166 960