Autor: Põllumajandus.ee • 4. detsember 2020

Kes on tänavused maaeluministeeriumilt teenetemärkide saajad?

Sel aastal otsustati tänada teenetemärkidega Veterinaar- ja Toiduameti ja Põllumajandusameti töötajaid. Kes on need tublid inimesed ja milline on olnud nende panus sektorisse?
Kes on tänavused maaeluministeeriumilt teenetemärkide saajad?
Foto: Pixabay

1. jaanuaril 2021 alustab tööd Põllumajandus- ja Toiduamet. Uus amet hakkab täitma kõiki Põllumajandusameti ning Veterinaar- ja Toiduameti seniseid ülesandeid ja seob need suured valdkonnad kokku üheks tervikuks. Mõlema ameti staažikaid töötaiad peeti meeles teenetemärkidega. Vaata täpsemalt, milline on olnud nende panus sektorisse.

Kuldse teenetemärgi pälvisid:

1. Egon Palts - Põllumajandusameti peadirektor

Egon alustas Põllumajandusametis töötamist mahepõllumajanduse osakonnas. Tänu oma pühendumisele, töökusele ja laialdastele teadmistele edutati ta peatselt osakonnajuhataja ametikohale ning hiljem peadirektori asetäitja ametikohale, millele järgnes Põllumajandusameti peadirektori ametikoht.

Mahepõllumajanduse valdkonna hinnatud liidri ja juhina aitas ta oluliselt kaasa tõhusa järelevalvesüsteemi loomisele. Egoni teeneks on ka valdkonna infosüsteemi arendamine.

Põllumajandusameti juhina on ta kujundanud ametist ühtehoidva ja töötaid väärtustava asutuse, kus pööratakse suurt tähelepanu klientidele, koostööle ja enesearengule. Samal ajal hoitakse fookuses koostööd erialaliitude ja teiste asutustega ning otsitakse väsimatult edasiviivat tasakaalupunkti eri huvipoolte vahel.

Tänu oma laiale silmaringile ja teadmistele, ausatele väljaütlemistele, heale suhtlemisoskusele ja muhedale huumorimeelele on Egon kaasatud paljude projektide ning komisjonide töösse.

Egon on autoriteet, kelle kompetentsi usaldatakse ja kellele toetutakse ka keerulisemates olukordades. Teda hindavad kõrgelt nii ameti töötajad kui ka valdkonnas tegutsevad ettevõtjad ja kaasatud organisatsioonid.

2.Raina Mõttus – Põllumajandusameti peadirektori asetäitja

2020. aastal täitub Raina Mõttusel 40 aastat töötamist Põllumajandusametis. Läbi pikaajalise töö on Raina andnud märkimisväärse panuse Põllumajandusameti arengusse ja olnud vankumatu tugi ameti kujunemisel süsteemseks, protsessi- ja kvaliteedijuhtimise põhimõtteid rakendavaks ning usaldusväärseks asutuseks.

Ta on oma töös pühendunud, sihikindel ja laialdaste teadmistega. Oma äärmiselt suure töövõime ning nõudlikkusega enese ja teiste suhtes on ta olnud hindamatuks eeskujuks ja toeks nii arenduste rakendamisel kui ka muudatuste juhtimisel.

Enda ja kolleegide pädevuse hoidmine ja arendamine, järjekindlus ning lahenduste leidmine on tema lahutamatud kaaslased.

Raina eesmärgipärane ja tulemustele orienteeritud töö on ametile kasvatanud usaldusväärseid professionaale, kes suudavad teha otsuseid ja neid ellu viia. Ta aitab näha suuremat pilti ja eesmärke ning välja mõelda, kuidas nendeni jõuda.

Tänu Raina tööle vastutava ametnikuna Euroopa Komisjonis on Eesti saavutanud arvestatava mõju taimetervise valdkonna otsustusprotsessides. Näiteks Eesti eesistumise ajal korraldati Tallinnas Euroopa juhtivate taimeterviseametnike kohtumine.

Hõbedase teenetemärgi said:

1. Ainike Nõmmisto – Veterinaar- ja Toiduameti loomatervise ja -heaolu osakonna juhtivspetsialist

Ainike on suure ja sooja südamega inimene, kellele veterinaariks olemine ei ole elukutse, vaid eluviis.

Ta on loomatervise ja -heaolu valdkonna üks põhijõude, kes on töötanud veterinaarina esmalt Tallinna Loomaaias ning seejärel Veterinaar- ja Toiduameti piiriteenistuses, sealt edasi kauplemise osakonnas, siis toiduosakonnas ja siis jälle jõudnud loomadega seotud teemade juurde tagasi.

Vahepeal, kui ametnikutööst tekkis väsimus, juhtis ta Loomade Hoiupaika ja mõnda aega abistas ja päästis vigastatud metsloomi. Pärast seda sidus ta enda taas VTAs loomade valdkonnaga. VTA on teda alati avasüli tagasi oodanud. Tänaseks on Ainikesel kogunenud staažiaastaid VTAs üle kahekümne. Ta on alati hingega tööle pühendunud ning seisab alati loomade eest.

2020 tunnustas Varjupaikade MTÜ teda Elmo preemiaga, tõstes esile Ainikese pühendunud tööd, ennekõike inimesena ja seejärel ametnikuna.

2. Anneli Kask – Veterinaar- ja Toiduameti Lõuna regiooni juhtivspetsialist toidu valdkonnas

Anneli Kask on töökas, põhjalik ning süsteemne, kolleegide hulgas hinnatud spetsialist, kes on alati abiks, toeks ja õpetajaks nii uutele kui ka vanadele kolleegidele.

Ühelt poolt loomupärane teadmishimu ja teisalt kohusetunne on Annelist teinud mitte ainult Lõuna regiooni jaoks, vaid kogu Veterinaar- ja Toiduameti jaoks ühe võtmeisiku, kellel on laialdased teadmised ja oskused nii toidu kui ka veterinaaria valdkonnas.

Ta on innukalt panustanud VTA töösse juba rohkem kui 27 aastat ning see väärib tähelepanu ja tunnustust.

3. Edward-Tuudor Sooba – Veterinaar- ja Toiduameti toiduosakonna peaspetsialist piima valdkonnas

Edward on Veterinaar- ja Toiduameti piimavaldkonna ekspert, kelle kindlates kätes on piimavaldkonna järelevalve juhtimine olnud enam kui 16 aastat. Kahtlusteta võib öelda, et tegemist on piisavalt staažika ja väga heade teadmistega võtmeisikuga toiduosakonnas.

Edward on tasakaalukas, kaalutlev, täpne, äärmiselt töökas, põhjalik ja korrektne ametnik – teda võib kõigile ametnikele eeskujuks tuua. Tema sõnal on kaalu ning ta teadmisi ja oskusi hinnatakse ametis kõrgelt. Ta on alati nõu ja jõuga abiks maakondade piimaspetsialistidele.

Edward töötab tulemuslikult oma tagasihoidlikul moel. Kui asjad sujuvad, siis paistab, nagu kõik laabuks justkui iseenesest, kuid ometi on selle kõige taga tõsine ja järjepidev töö.

4. Imbi Silde – Põllumajandusameti Põhja regiooni juhataja

Imbi on suure motivatsiooniga särav inimene, kellel oma tööülesannete kõrvalt jagub alati aega nooremate kolleegide väljaõpetamiseks ja maaparanduse valdkonnas parandusettepanekute tegemiseks. Ikka on ta kaasa rääkimas õigusaktide paremaks muutmisel.

Lisaks Põllumajandusametis maaparanduse valdkonnas tehtule on ta panustanud Eesti Maaparandajate Seltsi tegevustesse. Ta on seltsi liige 1997. aastast, juhatuses alates 2008. aastast. Ta on korraldanud PMAga ühiseid infopäevi ja üritusi. Siiani organiseerib ta maaparanduse projekteerijate ja ehitajate täiendkoolitusi. Samuti on ta olnud üks maaparandaja-hüdrotehniku kutsestandardi väljatöötajatest.

5. Irina Muoni – Veterinaar- ja Toiduameti loomatervise ja heaolu osakonna Narva piiripunkti juhataja

Irina Muonit võib nimetada ametnikuks suure algustähega, tal on käimas juba 29. staažiaasta. Inimesena on ta õiglane, pühendunud ja resoluutne, samas inimlik ja soe.

Irina on käinud ajaga kaasas, hoidnud oma piiripunkti ametnikke alati uuendustega kursis ja juhtinud kindla käega Narva piiripunktis veterinaar- ja toidukontrolli, tehes väga head koostööd tolliameti ja piirivalvega.

Irina on otsustanud PMA ja VTA liitumise järel ametist lahkuda. Peame meeles tema suurt pühendumust ja head tööd, millega ta on ära teeninud oma kolleegide lugupidamise.

6. Katrin Reili – Veterinaar- ja Toiduameti peadirektori asetäitja peadirektori ülesannetes

Katrin Reili on pühendunud juht, kes on riigiametites juhtival positsioonil olnud juba üle 20 aasta. Alates 2003. aastast töötab Katrin Veterinaar- ja Toiduametis.

Katrin Reili on tasakaalukas juht, kes on rasketel perioodidel osanud lahendusi otsides inimesi rahustada, ära kuulata ja pingeid vähendada. Ta on alati avatud ja toetav, vajadusel resoluutne ja järjekindel. Alluvate ja kolleegide hulgas on Katrin tunnustatud ja lugupeetud.

Uute teemade lisamine ameti ülesannetesse on toonud kaasa pideva enesearendamise ja täiendamise vajaduse. Esialgu põllumajandusloomade aretuse valdkonna juhtimisele keskendunud Katrinist on saanud liider, kelle portfellis on kutseline kalapüük, alkoholi järelevalve, turukorraldus, maheteemad ja loomulikult põllumajandusloomade aretus.

Katrin tegutseb vaoshoitult ja asjad sujuvad peaaegu märkamatult ja justkui iseenesest. See on tema puhul just see, mis väärib märkamist ja tunnustamist.

7. Maie Hõbenael – Põllumajandusameti Lääne regiooni peaspetsialist

Järjepideva töö ja suure pühendumisega on Maie Hõbenael andnud olulise panuse taimekaitse järelevalvesüsteemi toimimisele. Oma tööga on ta aidanud vältida taimekaitsevahendite väärkasutamist, toetades sellega puhta elukeskkonna säilimist ning kvaliteetse toidu tootmist. Ta paistab silma ääretult kõrge pühendumusega ega ole ainult kontrollija ja karistaja, vaid on ka nõuete ja nende eiramise tagajärgede selgitaja. Tänu lahendustele orienteeritud mõtteviisile ja väga kõrgele enesedistsipliinile on Maie sageli ka kaebuste korral poolte lepitaja, kes suudab ka kõige keerukamates olukordades läbi selgitustöö jõuda hea tulemuseni. Tema professionaalsust hindavad kõrgelt nii kolleegid kui ka ettevõtjad.

8. Mait Must – Põllumajandusameti Lääne regiooni maaparanduse peaspetsialist

2020. aastal täitus Mait Mustal 50 aastat töötamist maaparanduse valdkonnas. Ta on kogu oma tööelu pühendanud maaparandusele. Sellel ajal on ehitatud välja enamik Saare maakonna maaparandusobjektidest, mis on aidanud kaasa põldude ja metsade viljelusväärtuse suurendamisele piirkonnas. Oma pikaajalise tööga on ta taganud järjepidevuse maaparanduse valdkonnas, liikudes läbi erinevate muudatuste ühiskonnas. Sellega on ta pälvinud suure lugupidamise valdkonnas tegutsevate ettevõtjate seas.

Mait on aktiivselt osalenud Eesti Maaparandajate Seltsi töös, püüdes säilitada ja hoida Eesti maaparandust.

Lisaks põhitööle on Mait alati aktiivselt tegelenud ühiskondliku tööga. Ta on alates 1973. aastast olnud Saaremaa Orienteerumisklubi juhatuse esimees ja juhtis klubi tegevust kuni 2017. aastani. Lisaks on ta olnud tegev Saaremaa Spordiliidu juhatuses.

9. Piia Puusepp – Põllumajandusameti mahepõllumajanduse ja seemne osakonna nõunik

Piial on oluline roll sertifitseeritud seemne tootmise sektori arengus. Oma pikaajaliste kogemuste ja laialdaste teadmistega on ta läbi aastate andnud olulise panuse õigusaktide väljatöötamisse ja nende tulemuslikku rakendamisse.

Inimesena on ta väga töökas ja järjekindel ning eesmärgile orienteeritud. Töös on Piia põhjalik ning hea analüüsivõimega. Kaastöötajate seas on ta hinnatud nõudliku, täpse ja avatud inimesena.

10. Tiiu Valdmaa – Põllumajandusameti maaparanduse osakonna juhataja

Tiiu Valdmaa on juhtinud Põllumajandusameti maaparanduse osakonda üle 10 aasta. Juhina aitas ta terviklikuks siduda kunagised maaparandusbürood ja nende tegevused, et Eesti ametkonna maaparanduseksperdid osutaksid maaparanduse teenust ühtemoodi ja kvaliteetselt.

Tiiu on andnud silmatorkava panuse maaparandusseaduse rakendamisse, tuues sellesse valdkonda ja Põllumajandusametisse keskkonnavaadet, kuna tal on selles vallas praktiline kogemus. Tänu rikkalikule kogemuste pagasile ning teadmistele on Tiiu Valdmaa ministeeriumitele veekaitse ja maaparanduse eksperdina hinnatud ja usaldusväärseks partneriks. Tänu tema tegevusele on maakasutajatel ja PMA töötajatel teadmised, miks on oluline maaparandussüsteemide nõuetekohane töö ning keskkonnakaitserajatised.

11. Tõnis Lepp – Põllumajandusameti Põhja regiooni maaparanduse peaspetsialist

Tõnis Lepp on 46 tööaasta jooksul maaparanduses andnud märkimisväärse panuse Harjumaa põllu- ja metsamaadel asuvate maaparandussüsteemide sihipärase kasutamise tagamiseks.

Ta on professionaal, kes valdab väga hästi maaparandusega seotud teemasid ja on aktiivne nooremate kolleegide juhendaja, andes neile edasi oma praktilisi kogemusi ja teadmisi. Olles oma töövaldkonnas hinnatud asjatundja, saavad kliendid ja kolleegid Tõniselt alati vajaliku infot.

Tõnis paistab silma oma asjatundlikkuse ja koostöövalmiduse poolest ning on kolleegide seas kõrgelt tunnustatud.

12. Vladimir Vahesaar – Veterinaar- ja Toiduameti Põhja regiooni juhataja

Vladimir Vahesaart soovime esile tõsta tema pikaajalise ja tulemusliku töö eest veterinaarias. Ta on üle kahekümne aasta töötanud Veterinaar- ja Toiduametis veterinaaria ja toiduvaldkonna juhina, esialgu Harjumaal, praegu Põhja regiooni juhatajana. Kõik sai kunagi alguse erialase praksisega ja jätkus administratiivse tööga VTAs.

Vladimir on kõrgelt hinnatud, pühendunud ja innustav juht ning pädev ja õiglane ametnik, kes teeb tööd südamega. Ta on ka noorte ametnike juhendaja, teejuht ja õpetaja. VTAs on alluvad teda korduvalt pärjanud aasta juhi tiitliga.

Vaata lisaks:

Fotod: Maaeluministeeriumi teenetemärkidega tunnustati 14 inimest

Liitu Põllumajanduse uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Liitu Põllumajanduse uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Meelika Sander-SõrmusPõllumajandus.ee juhtTel: 555 33 789
Jaanus SarapuuReklaami projektijuhtTel: 5166 960