Põlluinfo: Aeg teha sügisene umbrohutõrje

Põlluinfo: Aeg teha sügisene umbrohutõrje
Põlluinfo: Aeg teha sügisene umbrohutõrje

Nii nagu eelmine aasta jääb ka tänavu põldude koristamise ja taliviljade külvi vahele suhteliselt lühike aeg. Ilmad on vihmased ja koristamine vaevaline. Küll aga on hea teha enne külvi umbrohutõrje, et vabaneda tülikatest umbrohtudest. Kuidas ja millega – sellest kirjutab Scandagra Eesti ASi agronoom-nõustaja Tiiu Annuk tänases põlluinfos.

Temperatuur on güfosaatide toimimiseks hea, kindlasti tuleb arvestada vihmaga, kuna mõne toote puhul on vihmakindluse aeg üsna pikk.

Glüfosaatide toimimist mõjutab oluliselt pritsimisvee kvaliteet, toimet saab efektiivsemaks muuta, kui kasutate happelisemat vett, sobiv pH on 4,5-5,5 (max 6). Vee kvaliteedi probleeme võib leevendada lämmastikväetiste, nt. ammooniumsulfaadi lisamine, mis hapestab vett ja ergutab ühtlasi umbrohtude kasvu. Lisaks on mitmeid tooteid, mis aitavad pritsimisvee pH’d reguleerida. Samuti kasutatakse praktikas äädikat vee hapestamiseks. Ettevaatlik tuleb olla suure orgaanilise aine sisaldusega vee kasutamisel, kuna orgaanilise aine osakesed vees seovad toimeaine endasse ning aktiivset toimeainet ei pruugi vette jääda ja tulemuseks on mittetoimiv toode.

Kiirema toimega glüfosaat on nt Roundup FL 540, mille vihmakindluseks on 3-4 tundi, kuid juba 2 tunni möödudes on toimeainete liikumine olnud 25% efektiivsem võrreldes tavaglüfosaatidega. Eriti tähtis on kasutada neid tooteid just siis, kui pritsimise ja harimise vahele jääv aeg on lühike nt 3 päeva, parimaks toimimiseks on siiski soovitav oodata vähemalt 5 päeva.

Kellel aega rohkem, võib kasutada nt Ranger XL’i või Barbarian Super 360’t , sisaldavad 360 g/l glüfosaati, mille mõju on märgata 5-10 päeva pärast pritsimist. Umbrohud hävivad täielikult 2-3 nädala pärast. Vihmakindlus 4-6 tunni möödudes.

Põldosi probleemiks. Tõsise põldosja probleemiga võitlemiseks on olemas spetsiaalne herbitsiid Kyleo, sisaldab 240 g/l glüfosaati ja 160 g/l 2,4-D. Kyleo mõju üheaastastele umbrohtudele on märgatav 2-4 päeva möödudes, mitmeaastastel umbrohtudel 7 päeva möödudes. 2-3 nädala möödudes on umbrohi täielikult hävinud. Vihmakindlus on tagatud 3 tundi pärast pritsimist.

Raskesti tõrjutavate kõrreliste ja mitmeaastaste kaheiduleheliste umbrohtude nagu metsharakputke, kõrvenõgese ja puju esinemisel tuleb kasutada glüfosaatide kõrgemaid norme või lisada efektiivsemaks toimimiseks näiteks preparaati Banvel 4S.

Sügisene põhulagundamine ja mullaparendamine. Kiiremaks põhu ja eelkultuuri taimejäänuste lagundamiseks sobib koos glüfosaadiga kasutada preparaati Amalgerol. Mujal maailmas väga soovitatud ja levinud praktika on põldu pritsimisjärgselt kultiveerida või mulda segada. Amalgerol soodustab humifitseerumist (paraneb mulla seisund ja suureneb kasulike mullaorganismide arvukus, isegi kuni 200%) ja vähendab haiguste levikut. Mullaga kokkupuutel aktiviseeruvad oluliselt kiiremini lagunemisprotsessid. Amalgerol kui taimejäänuste lagundamise soodustaja ning kiirendaja, aitab kaasa ohtlike haiguste nagu helelaiksuse, fusarioosi ja juuremädaniku arengu ja leviku pidurdamisele. Nimetatud haigustekitajad talvituvad taimejäänustel ehk põhul ja minimiseeritud mullaharimisel on haigusefoon väga kõrge. Soovitatav kulunorm pritsimiseks kõrrepõllul: Amalgerol 3,0 l/ha + glüfosaat 3,0 l/ha (nt Ranger XL, Barbarian Super 360, Glyfos, Kyleo jt) + 10-20 kg lämmastikku (karbamiidi)/ha.

Eriti soovitav on Amalgerol’i kasutada neil põllumeestel, kellel pole võimalik kasutada läga ega sõnnikut. Sarnaselt läga kasutamisele soodustab Amalgerol humifitseerumist, parandab mulla seisundit ja struktuuri, mis on väga oluline vältimaks muldade tihenemist. Suureneb kasulike mullaorganismide arvukus ja laieneb juuresüsteem. Läga ja sõnniku kasutamisel võib tekkida probleeme põldude umbrohtumusega, mida Amalgeroliga ei juhtu.

Amalgerol’i võib kasutada ka kasvavatel taimedel nt kui talivilja külvid on tärganud, sel juhul toimib ta biostimulaatorina, samas mulla pinnale st rea vahedesse sattudes aitab kiirendada seal olevaid taimejäänuste lagundamist, kulunorm 3 l/ha.

Lisaks Amalgerol’ile soodustab taimejäänuste lagunemist bakterpreparaat BactoMix 5. Kui Amalgerol’i võib nimetada nn. mullaelustiku toiduks, siis BactoMix 5 on 5-st bakterist koosnev mikroorganismide kompleks. See kompleks (Bacillus subtilis V-845 D ja V-843 D, Pseudomonas aurantiaca, Brevibacillus sp, Bacillus megaterium) lagundab aktiivselt taimede jäänuseid, samas nende elutegevuse käigus tekkivad antibiootilised ained pidurdavad taimehaigusi põhjustavate mikroorganismide arenemist. Mikro-organismid soodustavad taimede arenemist, kuna aitavad fikseerida bioloogilist lämmastiku ja suurendada taimedele omastatava fosfori kogust mullast. BactoMix 5 pritsitakse mullale, soovitavalt pilves ilmaga, vältides otsest päikesekiirgust. Võib kasutada koos lägalaotusega. Pritsimise ajal peab muld olema niiske. Võib kasutada koos glüfosaadiga. Kulunorm 0,7-1,0 l/ha, lahustades 100-200 l vees, valmis lahus kasutada ära samal päeval. Nii Amalgerol’i kui BactoMix’i on lubatud kasutada ka maheviljeluses.

Mulla omaduste parandamiseks, toiteainete sisalduse suurendamiseks mullas, taimede juurte kasvu ergutamiseks ning kasvutingimuste parandamiseks soovitame kasutada toodet NITRO TEAM. Eestis läbiviidud katsed on näidanud positiivset mõju taimede kasvule, kui saagile, tõstes nii produktiivvõrsete arvu, suurendades terade suurust kui arvu viljapeades.

Lisaks NITRO TEAM kasutamisele on väga häid tulemusi Eestis saadud NPK Magic kasutamisel. NPK Magic on bakterite segu, mis aktiveerib mikrobioloogilist tegevust mullas. Toode sisaldab õhulämmastikku siduvaid baktereid – Azospirillum spp., fosfaati omastada aitavaid baktereid – Bacillus megaterium ja kaaliumi liikumist mullas parandavaid baktereid – Frateuria aurentia. Seega parandab NPK Magic lämmastiku, fosfori, kaaliumi ja mineraalväetiste omastamist mullast. Lisaks sisaldab toode vetikaekstrakti, milles on rikkalikult taimede arenguks vajalikke fütohormoone.

NPK Magic‘ut võib kasutada kõikidel kultuuridel. Pritsitakse enne külvi või vegetatsiooniperioodi alguses. Võib segada bioloogiliste toodetega ja mikroväetistega. Paagisegu tegemisel lisage NPK Magic viimasena, valmis lahus tuleb kasutada koheselt. Kulunorm on 1,0-2,0 l/ha mullale või kultuurtaimedele pritsides. NPK Magic’ut võib pritsida vabalt kuni vegetatsiooni perioodi lõpuni, bakterid ei sure külmaga, vaid jätkavad oma tööd kevadel. Kastmisvette lisamisel kulunorm 2,0-4,0 ml ühe liitri vee kohta.

Talirapsi tärkamisjärgne umbrohutõrje. Kuna talirapsi külvid käivad, küll läbi raskuste, on õige aeg kirjutada ka nendest herbitsiididest, mida saab kasutada kohe peale talirapsi/rüpsi tärkamist. Eelmisel nädalal, nädal 32, kirjutasime ainult mullapreparaatidest, kuigi paljud neist on lubatud kasutada ka peale tärkamist nt Fuego Top jt.

Talirapsi tärkamisjärgne toode on Metazamix, mis on huvitav toode juba seetõttu, et sisaldab kolme toimeainet, millest kaks on umbrohtudele kontakti kaudu mõjuva toimega. Üks toimeaine pikloraam on kõigile tuntud tootest Galera, teine toimeaine aminopüraliid on tuntud toodetest Mustang Forte ja Tombo WG ning kolmas toimeaine metasakloor on tuntud mullapreparaatidest Butisan 400, Sultan 500 SC, Fuego Top jne. Oma unikaalse sisalduse tõttu on Metazamix’il väga lai umbrohutõrjespekter hävitades näiteks kukemagunit, rukkilille, valget hanemaltsa, roomavat madarat, harilikku kesalille, mailasi, vesiheina jne, ning ka kõrrelistest murunurmikat. Metazamix’i suureks eeliseks on ka mõju liblikõielistele kultuuridele, nagu hernes, lutsern jt.

Kasutusaeg on talirapsi idulehtede maapinnale ilmumisest kuni 4 pärisleheni, kulunorm 0,8 l/ha. Mulla mõju suurendamiseks võib soovi korral lisada nt 0,7 l/ha Sultan 500 SC’d.

Eelkõige ristõieliste nagu põldrõigas, põldsinep, põld-litterhein ja hiirekõrv umbrohtude tõrjumiseks talirapsis ja rüpsis soovitame kasutada toodet Salsa. Kõik me teame kui suureks probleemiks võib osutuda põld-rõikane ja -sinepine põld, halvimal juhul ämmatavad umbrohud kultuuri täiesti. Kuna Salsa on süsteemse toimega, siis tähendab see seda, et umbrohud peavad pritsimise hetkel olema tärganud. Parim efekt saadakse väikeste umbrohtude puhul ajavahemikus idulehe staadiumist kuni 2 lehe staadiumini. Põldsinepi ja põldrõika puhul, millel on juba 4 lehte tuleks kasutada Salsa täisnormi, 25 g/ha. Kuna aga talirapsi põldudel on suures osas talvituvad umbrohud nagu kesalill, vesihein, kare kõrvik jne, siis tuleks kindlasti arvestada, et suurte umbrohtude puhul võib jääda mõju ebapiisavaks. Efektiivsemaks tõrjeks on soovitatav kasutada esmalt Salsat ning hiljem vajadusel parandada mõju nt kesalillele, pujule, ohakale jms. Lontrel’iga või kevadel Galera’ga, kuna kesalill ja virn võib rapsi koristamisel osutuda üsna tõsiseks probleemiks. Salsa optimaalne kulunorm on 15-25 g/ha. Talirapsil ja rüpsil võime kasutada ka jaotatult sügisel 7–9 g/ha+15–16 g/ha kevadel. Maksimaalne kogus ühe kasvuperioodi kohta on 25 g/ha.

Salsa on väga hästi segatav ka mullaherbitsiididega nagu nt Sultan 500 SC/Butisan 400 SC/Rapsan 500 SC või Fuego Top. Sellise paagiseguga laiendame mõlema toote umbrohutõrje spektrit. Sobiv kasutusaeg on rapsi idulehtede faasis, kui umbrohi on juba tärganud, kuid ka mullamõjuga tooted toimivad hästi.

Tiiu Annuk
agronoom-nõustaja
Scandagra Eesti AS

Osale arutelus

Põllumajandus.ee toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Seotud lood

Jälgi Pollumajandust sotsiaalmeedias

RSS

Põllumajandus.ee toetajad:

Valdkonna töökuulutused

Uudised